Gedragscode

1. Algemeen

Door Teamingnet zijn juridische entiteiten geaccrediteerd die voor eigen rekening en risico trainings- en coachingopdrachten uitvoeren en hiervoor Teamingnet (trainings-)materialen en (-)methodieken inzetten. Het bureau dat deze Gedragscode toepast is geaccrediteerd door Teamingnet, verder te noemen 'Teamingnet partner'. De gedragsregels hebben ten doel het gedrag van de Teamingnet partner in het maatschappelijk verkeer te bepalen, in het bijzonder ten opzichte van opdrachtgevers en mede Teamingnet partners.

2. Definities

De Teamingnet partner voldoet aan de criteria die door Teamingnet aan haar partners worden gesteld, waarvan de bedrijfsuitoefening geschiedt in de vorm van een rechtspersoon. Partners van Teamingnet verrichten hun praktijk voor eigen rekening en risico ten behoeve van hun opdrachtgevers. Een opdrachtgever is een rechtspersoon, met wie het contract voor de dienstverlening van de Teamingnet partner is gesloten. Een klager is een opdrachtgever of een andere Teamingnet partner, die een klacht met betrekking tot deze Gedragscode wil indienen over een Teamingnet partner.

3. Kader voor de gedragsregels

Een Teamingnet partner houdt zich in zijn dienstverlening aan de wet, het Partnercontract, de Algemene voorwaarden van Teamingnet en aan onderhavige Gedragscode. Een Teamingnet partner onthoudt zich van alles wat in enigerlei opzicht het aanzien van Teamingnet kan schaden.

4. Verantwoordelijkheid

De Teamingnet partner zal zich ten opzichte van de opdrachtgever professioneel opstellen, dat wil zeggen met inzet van alle kwalitatieve deskundigheid. De Teamingnet partner zal vermijden, dat in de relatie met de opdrachtgever andere belangen dan die van de opdrachtuitvoering zelf een rol zullen spelen, teneinde zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de opdrachtgever te kunnen waarborgen.

5. Kwaliteit

De Teamingnet partner verplicht zich zijn kennis, ervaring en werkcapaciteit zo goed mogelijk in de opdracht in te zetten. Iedere opdracht zal worden uitgevoerd onder eindverantwoordelijkheid van de Teamingnet partner zelf. De opdrachtgever zal middels een schriftelijke overeenkomst (offerte, contract) worden duidelijk gemaakt, wat van de Teamingnet partner in de specifieke opdrachtsituatie verwacht mag worden.

6. Zorgvuldigheid en geheimhouding

De Teamingnet partner zal ten aanzien van het gebruik van de hem in de opdrachtrelatie verstrekte of ter kennis gekomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd. In het algemeen geldt, dat informatie die een vertrouwelijk karakter heeft en/of waarvan het vertrouwelijk karakter als zodanig dient te worden begrepen en waarbij bronvermelding noodzakelijk is, alleen gebruikt zal worden als het belang van de opdrachtuitvoering dit vereist. Bij het doorgeven van die informatie zal ervoor worden zorggedragen dat deze niet tot de bron is te herleiden, als dit voor deze nadelige gevolgen zou kunnen hebben. Gegevens die in de vertrouwelijke sfeer zijn ingewonnen bij medewerkers van de opdrachtgever en waarbij bronvermelding niet noodzakelijk is, zullen slechts aan derden worden vrijgegeven, als de betrokken informatieverschaffer hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven. De Teamingnet partner geeft aan de opdrachtgever geen oordelen over medewerkers van de opdrachtgever vanuit het opleidings- en/of coachingtraject, tenzij het traject (mede) ten doel heeft te komen tot een oordeel over deelnemers aan dat traject. De deelnemers moeten in dat geval van tevoren expliciet in kennis gesteld zijn van de bedoeling(en) van het betreffende traject en van de normen waarop genoemd oordeel tot stand komt. Deelnemers aan een dusdanig traject moeten van dat oordeel vooraf kennis kunnen nemen evenals van de gronden waarop dit oordeel gebaseerd is.

7. Concurrerende opdrachten

De Teamingnet partner zal niet gelijktijdig of opeenvolgend activiteiten met een strategisch karakter verrichten bij concurrerende opdrachtgevers - waarvan vermoed kan worden dat dit op strategisch niveau een belangenconflict oplevert.

8. Opdrachtresultaat

De Teamingnet partner zal naar beste vermogen trachten het aan de opdrachtgever vermelde resultaat te bereiken.

9. Wilsovereenstemming

Alvorens de opdracht te aanvaarden zorgt de Teamingnet partner ervoor, dat over de inhoud en de uitvoeringscondities van de opdracht schriftelijke wilsovereenstemming bestaat tussen de opdrachtgever en de Teamingnet partner. Een en ander wordt vormgegeven door de Algemene voorwaarden bij de uitvoering van trainings- en coachingopdrachten die de Teamingnet partner toepast. De Teamingnet partner dient in ieder geval met de opdrachtgever overeen te komen dat de auteursrechten van de (trainings-)materialen en (-)methodieken bij Teamingnet liggen. De wilsovereenstemming komt tot stand doordat enerzijds de Teamingnet partner op voldoende wijze de nodige informatie verzamelt en anderzijds de opdrachtgever naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Op grond hiervan kunnen zowel de opdrachtgever als de Teamingnet partner zich een voldoende beeld vormen van het vraagstuk, van de omvang en de aanpak van het traject en de beoogde resultaten daarvan. Indien een vooronderzoek voorafgaat aan de wilsovereenstemming met de opdrachtgever, dan dienen de condities van dit vooronderzoek met de opdrachtgever te worden afgesproken.

10. Gewijzigde omstandigheden

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht zich nieuwe feiten of omstandigheden voordoen, die aan de oorspronkelijk bereikte wilsovereenstemming afbreuk (zouden) doen, dan wordt hierover tussen opdrachtgever en de Teamingnet partner overleg gepleegd, teneinde nadere contractuele afspraken te maken.

11. Medewerking opdrachtgever

De Teamingnet partner maakt de bij de opdracht betrokken medewerkers van de opdrachtgever voldoende duidelijk wat van hen verwacht wordt.

12. Voortgangsrapportage

De Teamingnet partner zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van zijn werk. Daarbij verschaft de Teamingnet partner desgevraagd inzicht in de methoden die het in de onderscheiden fasen van het opleidings- en/of coachingproces toepast.

13. Documentatie van de opdracht

De Teamingnet partner houdt op de door hem gekozen wijze documentatie van de door hem uitgevoerde opdrachten, mede met het oog op eventuele verantwoording achteraf. De Teamingnet partner waakt ervoor dat van archiefstukken geen misbruik kan worden gemaakt.

14. Honorering

De Teamingnet partner zal ten behoeve van opdrachten een honorarium in rekening brengen, dat in overeenstemming is met de verrichte diensten en de aanvaarde verantwoordelijkheden. Het honorarium wordt bepaald op grond van de aan de opdracht bestede hoeveelheid arbeid en kosten. Gelet op het professionele belang van de Teamingnet partner en de daaraan verbonden relatie tussen intellectuele prestatie en product bepaalt de Teamingnet partner bij voorkeur daarop de prijs en berekent geen vergoedingen - ook niet als neveninkomsten - waarvan de hoogte is afgeleid van de met de opdracht bereikte kostenbesparingen, winsttoeneming of welk ander resultaat ook.

15. Relatie met een andere Teamingnet partner

De Teamingnet partner maakt bij samenwerking met een andere Teamingnet partner schriftelijke afspraken over ieders bijdragen en verantwoordelijkheden. De Teamingnet partner zal in zijn eigen wervingsactiviteiten voor nieuwe opdrachten, geen activiteiten ondernemen met het doel een andere Teamingnet partner dezelfde opdracht c.q. opdrachtgever te onthouden.

16. Opdrachtevaluatie

De uitvoering van opdrachten is onderworpen aan een opdrachtevaluatie c.q. audit door Teamingnet. Na afloop van de opdracht controleert Teamingnet steekproefsgewijs of de opdracht conform het contract is uitgevoerd en in overeenstemming is met de kwaliteitseisen die Teamingnet aan de uitvoering van een opdracht stelt.

17. Geschillenregeling

De Teamingnet partner dient zich te houden aan onderhavige Gedragscode. De naleving hiervan wordt door Teamingnet bevorderd, doordat klachten worden onderzocht en, indien inbreuken worden geconstateerd, maatregelen worden getroffen. Indien een opdrachtgever van mening is dat de Teamingnet partner de Gedragscode niet naleeft, dan kan deze een klacht melden bij het secretariaat van Teamingnet, tel.: +31 (0)74 711 02 62, e-mail: info@teamingnet.nl.