Onze instrumenten

Belbin is een vragenlijst die de teameffectiviteit onderzoekt. De vragenlijst is ontwikkeld door Meredith Belbin, een Britse wetenschapper en hoog-leraar. De 9 teamrollen van Belbin beschrijven het gedrag dat we kunnen herkennen wanneer wij samenwerken met anderen.

Competentie Kompas geeft een beschrijving van 33 competenties op vier niveaus. Iedere competentie geeft ontwikkel-, leervragen en ontwikkeltips. Ideaal voor zelfontwikkeling , coaches en leidinggevenden. Competentie Kompas is ontwikkeld door Teamingnet.

Dale Carnegie leert je drie technieken om met mensen om te gaan, zes manieren om empathischer over te komen, twaalf stappen om mensen te overtuigen en negen manieren hoe je mensen kunt veranderen zonder ergernis op te wekken.

Enneagram is een persoonlijkheidsmodel dat zich met bewust of onbewust gedrag bezighoudt. Het model beoogt inzicht te geven in het eigen karakter en de relaties met anderen.

Features vs. Benefits. Praat niet over de trekkracht van de motor (feature) terwijl de ander alleen maar wil weten of hij zijn caravan er goed mee over de Zwitserse bergen heen krijgt (benefit). Overtuig iemand dus met de benefits ('wat heb ik eraan?') en niet met de features.

Fogg Behavior Model geeft concrete handvatten om gedrag te beïnvloeden. Gedrag is altijd een wisselwerking tussen drie factoren: motivation, ability en trigger. Het model helpt bij het onderkennen van succesvolle gedragsbeïnvloeding.

Fundamental Interpersonal Relations Orientation (Firo) geeft diepgaande inzichten in beweegredenen van gedrag. Het identificeert inter-persoonlijke problemen snel en lost deze op, waardoor mensen en teams optimaal kunnen presteren. Het Firo instrument is ontwikkeld door Harvard-wetenschapper Will Schutz.

GROW coaching model is een beproefd model om structuur aan te brengen in een coaching gesprek. De kracht van het GROW Model is dat het in vier overzichtelijke stappen leidt tot een duidelijk eindresultaat. Het GROW coaching model is ervarend leren: reflectie, inzicht, kiezen en doen.

IRIS Persoonlijkheidstest brengt voorkeursgedrag, sterke kanten en communicatie van individuen en teams in beeld. De test bevordert open communicatie, versterkt relaties en de samenwerking in teams. Het model is ontwikkeld door Teamingnet op basis van de theorieën van Carl Gustav Jung.

Johari-venster van de Amerikaanse psychologen Joseph Luft en Harry Ingham. Een nuttig en eenvoudig model om zelfbewustzijn te beschrijven en te verbeteren en wederzijds begrip te bevorderen. Het model legt de nadruk op gedrag, empathie en samenwerking.

Kernkwadranten uitgewerkt door Daniel Ofman, zijn een overzichtelijke en krachtige manier om conflictueuze dynamieken aan het licht te brengen.

Kwadrant van Eisenhower wordt toegeschreven aan de Amerikaanse president Dwight D. Eisenhower. Hij deed de beroemde uitspraak: ‘je hebt twee soorten problemen: urgente en belangrijke. De urgente zijn nooit belangrijk en de belangrijke nooit urgent’.

Leer- en Managementstijlen (Kolb) is een model van leren en probleemoplossing. Individuen en teams hebben voorkeurstijlen om problemen op te lossen. Door deze voorkeuren te analyseren, blijken alternatieve stijlen onderbelicht te zijn. Dit biedt dus mogelijkheden!

Life Balanced Scorecard (LBS) is een tool waarin u voor vier dimensies (Mentaal, Mensen, Materieel en Missie) bepaalt of deze op dit moment in uw leven in (on)balans zijn. De LBS geeft u een steuntje in de rug om zaken die door de jaren heen in onbalans zijn geraakt, te veranderen. Life Balanced Scorecard is ontwikkeld door Teamingnet.

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een systematiek om de verschillen in persoonlijkheid van mensen te classificeren. Het model is ontwikkeld door Katharine Cook Briggs en haar dochter, Isabel Briggs Myers op basis van de theorieën van Carl Gustav Jung.

Persoonlijke Waarden vormen de onderlaag, het drijfvermogen waarop competenties zich kunnen ontwikkelen. Het zijn de persoonlijkheidskenmerken waarmee men zichzelf kan handhaven in zijn omgeving.

PSA (psychosociale arbeidsbelasting) is een gevalideerde vragenlijst die gebruikt wordt voor onderzoek naar knelpunten op het gebied van arbeids-beleving. Het onderzoek geeft een beeld van diverse aspecten die risico’s kunnen inhouden voor de arbeidsproductiviteit. PSA is ontwikkeld door Teamingnet.

Roos van Leary geeft inzicht in de eigen communicatie- en interactiepatronen en is bruikbaar om met meer succes te kunnen onderhandelen, om (werk)relaties positief te beïnvloeden en om irritaties en conflicten te hanteren.

Situationeel Leiderschap Model van Hersey en Blanchard gaat er van uit dat de leiderschapsstijl van de manager per type medewerker dient te variëren om zo effectief mogelijk te zijn. Het model beschrijft vier leiderschapsstijlen zijn die een manager dient te beheersen. Deze stijlen zijn afhankelijk van de situatie en de bekwaamheden en de bereidheid van de medewerker.

SMART doelen pogen systematiek en opvolgbaarheid in doelen te brengen. In plaats van vage resoluties kan je met SMART doelstellingen verifieerbare trajecten naar je doel opstellen, met duidelijke mijlpalen en een inschatting van de haalbaarheid.

Team Competentie Ontwikkel Plan (TCOP) geeft systematisch alle stappen aan om het team te ontwikkelen in relatie tot de doelstellingen van de organisatie en de functies. In de tool zijn 40 competenties opgenomen met vijf niveaubeschrijvingen. TCOP is ontwikkeld door Teamingnet.

Teamontwikkeling model van Bruce Wayne Tuckman geeft inzicht in de mogelijke groei van een team in de tijd. Het model onderscheidt vijf fasen of stadia in de ontwikkeling van teams en volgens Tuckman is het doorlopen van een aantal fasen noodzakelijk om als groep uit te groeien tot een optimaal functionerend team.

Thomas Kilmann Instrument (TKI) is een vragenlijst om vast te stellen hoe individuen reageren in conflictsituaties. Het model is ontwikkeld door Kenneth W. Thomas en Ralph H. Kilmann en is wereldwijd het populairste model als het gaat om conflicthantering.

Zes Principes van Overtuigen van Robert Cialdini. In 1984 schreef Cialdini zijn wereldberoemde boek 'Influence: The Psychology of Persuasion'. In Influence geeft Robert Cialdini zes strategieën hoe mensen beïnvloed kunnen worden. Hoewel Influence al meer dan 30 jaar oud is zijn de theorieën van Robert Cialdini actueler dan ooit!